Ngoài vùng phủ sóng

Translator: Nguyễn Thị Thanh Thư

Published by : Phương Nam Book 2008


“Ngoài vùng phủ sóng” là một bức tranh được vẽ bằng những nét ráo hoảnh đến đau long về những người trẻ tuổi chống chếnh, và họ vẫy vùng, nổi loạn mong thoát được sự chống chếnh ấy.

More

Ngoài vùng phủ sóng